Месопреработватели и производство на други хранителни продукти

От създаването си Диверсистем помага за повишаване на хигиенните страндарти в месопреработването. Консултирайки пряко HACCEP - специалистите, ние изготвяме индивидуални решения и хигиенни планове за повишаване ефективността и конкурентноспособността на партньорите ни.